Sociale-projecten

School Bernardusdriesprong uit Oudenaarde

Dit is een school voor jongeren van 10 tem 25 jaar met een verstandelijke beperkingen en/of met een Autisme Spectrum Stoornis. Het is een school OP MAAT waarin er met de jongere samengewerkt wordt aan een persoonlijk traject, aangepast aan zijn/haar mogelijkheden en tempo. De school werkt vanuit de talenten en groeimogelijkheden van de jongeren. Belangrijk hierbij is het blijven KANSEN geven opdat iedere jongere zichzelf zou kunnen ontplooien. Er wordt aan de ZELFSTANDIGHEID gewerkt zodat hij/zij sterk staat om aan de samenleving deel te nemen.

De groep mensen met een meervoudige beperking groeit en rondvraag in de regio leert dat er volgend jaar in de school een grotere instroom verwacht wordt.

De school wil daarom nu al anticiperen. Een nieuw klaslokaal moet ingericht worden met aangepast meubilair, een snoezelruimte, een prikkelarme time-out ruimte enz.

Kiwanis Adriaan Brouwer neemt een groot deel van de uitgaven daarvan op zich.

Surfclub Absolut uit Oudenaarde

De surfclub in Oudenaarde organiseert namiddagen voor kinderen met een beperking en voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Eén keer per week kunnen deze kinderen surf gerelateerde activiteiten beleven. De doelstelling is dat deze kinderen motorisch gestimuleerd worden en voornamelijk ook aan watergewenning kunnen doen. Door de compexiteit van de problematiek (zeker bij kinderen met ASS) wordt er 1 op 1 begeleiding aangeboden. De monitors zijn mensen die beroepshalve al met deze doelgroep werken. Voor hun inzet krijgen die begeleiders een vrijwilligersvergoeding. De activiteiten worden gratis aangeboden.

Om die activiteiten te kunnen organiseren moet er aangepast materiaal aangekocht worden. Dit zijn oa. aangepaste zwemvesten, paddels, brede sups, een “familiesup”  waar je met een aantal kinderen kan opzitten, enz.

Kiwanis Adriaan Brouwer betaalde een groot aantal van deze specifieke materialen.

GO! BSBO De Ontdekker

BSBO de Ontdekker is een school voor buitengewoon onderwijs voor kinderen met een motorische en mentale beperking. Om van hun speelplaats een attractieve, stimulerende en leerrijke ruimte te maken, is de school bij ons komen aankloppen.

Voor deze kinderen is beweging en samenspelen zeer belangrijk. Duidelijke belijning en symbolen zorgen hierbij voor duidelijkheid en structuur.  Daarnaast wordt ook het speels leren gestimuleerd dankzij educatieve en recreatieve grondspelletjes en wandspellen.

Om deze lijnen en symbolen slijtvast aan te brengen op de speelplaats, is aardig wat budget nodig. Kiwanis Adriaan Brouwer heeft dan ook voor dit project een belangrijk deel van de uitgaven op zich genomen.

Voedselhulp Gavere vzw

Deze Vzw zamelt giften in om groenten en andere levensmiddelen te kunnen kopen voor die mensen die het hard nodig hebben. De aandacht gaat naar gezonde voeding. De Vzw werkt zeer nauw samen met het sociaal huis van Gavere.

Een 70-tal gezinnen met jonge kinderen kunnen aanspraak maken op een voedselpakket mede dankzij onze steun.

VZW Rebron

Vzw Reborn zet een buddy systeem op voor ex-gedetineerde jongeren.

Zij willen jongeren die net uit de gevangenis of uit de bijzondere jeugdzorg komen, begeleiden door ervaringsdeskundigen (ex-gedetineerden) als ‘buddy’ in te schakelen. Jongeren worden geholpen om hen zo op andere gedachten te brengen. De gevangenis is niet “the next big thing”.

De vzw wil samenwerkingen opzetten met verschillende (straf)instellingen en heeft hierbij onze steun hard nodig.

VZW de Kompanjon

Deze vzw begeleidt studenten die studiebegeleiding aanbieden aan kwetsbare gezinnen.

Met hun project Canon richten zij zich tot jongeren uit het 2de jaar beroepsonderwijs.

Deze jongeren konden door taalproblemen en de beperkte steun thuis, niet starten in de A-stroom. Toch hebben ze talenten en dromen ze van een mooie toekomst. Een goed diploma kan daar zeker bij helpen. De studenten willen die jongeren helpen deze dromen waar te maken. Wij gaven de vzw een duwtje in de rug.

Uit De Marge vzw: OKAN-kamp

Zo’n 75 anderstalige nieuwkomers krijgen OKAN-onderwijs in het Bernardicus Technicum van Oudenaarde. Na minstens een jaar moeten zij kunnen doorstromen naar een gewoon secundair onderwijs. Deze jongeren leven in een maatschappelijke kwetsbare situatie. Op reis gaan zit er bv. voor hen niet in. Uit de marge organiseert voor deze jongeren een kamp waar ook gewerkt wordt rond taalontwikkeling en zelfontplooiing en dit in samenwerking met het Okan-onderwijs. Twee leerkrachten offeren hun verlof op om samen met het team van Uit De Marge deze jongeren een onvergetelijke reis aan te bieden. Kiwanis Adriaan Brouwer betaalde een deel van de uitgaven van oa.de slaapplaats en catering.

Dominiek Savio.

Dit is een school voor kinderen met motorische problemen en/of met een niet aangeboren afwijking. Het zal je dan ook niet verwonderen dat er enorm hoog wordt ingezet op het oefenen van de motoriek. Aangepast materiaal is dus meer dan welkom. Wij betaalden dan ook met plezier 3 oefenkoffers die broodnodig zijn om deze kinderen te kunnen helpen.

VZW Leven met Acromegalie

Acromegalie is een ziekte ontstaan door een tumor op de hypofyse. Deze ziekte komt zeer zeldzaam voor en er is zeer veel onwetendheid hierover. Bij Lukas (17j) uit Oudenaarde is deze ziekte vastgesteld.

Bij acromegalie slaan je groeihormonen door. Je begint te groeien en het stopt niet meer. Bij een operatie wordt de tumor verwijderd en aangezien deze dicht tegen de hypofyse plakt, verdwijnt deze meestal ook tijdens de operatie. De hypofyse regelt tal van hormonen.

De vzw organiseerde een infodag voor patiënten en familieleden die met deze ziekte geconfronteerd worden. Wij hebben een gift gedaan om zo’n dag mogelijk te maken.

Juline met een verlamming

Juline is 17 jaar en is van de ene dag op de andere rolstoelafhankelijk geworden. De zeer actieve en sociale Juline is getroffen door een functionele neurologische stoornis waardoor zij al meer dan 2,5 jaar niet meer kan stappen. Tijdens één van de revalidatie sessies heeft zij een “Mollii Suit”, een pak met elektroden dat impulsen uitstuurt om zenuwen te stimuleren, mogen uit proberen. Ze heeft ontdekt dat zij hierdoor weer rechtop kan staan.

Zij kan zo’n pak aankopen, maar samen met de revalidatie oefeningen is dit een zeer dure uitgave. Juline heeft een crowdfunding opgezet om die kosten te kunnen betalen. Wij hebben Juline een flinke financiële duw in de rug gegeven

De kar van Wout

Wout was /is veruit de moedigste jongeman die we naar aanleiding van onze sociale acties hebben leren kennen.

Ondanks talrijke operaties en opnames heeft Wout het niet gehaald tegen de vreselijke tumor die zijn bekken had aangevallen; mede dankzij de gulle hand van de leverancier Thule en een van onze immer attente leden heeft de club een kwaliteitsvolle fietskar kunnen schenken aan Wout en zijn gezin en heeft hij aldus als niet langer mobiele passagier de laatste maanden van zijn al te korte leven kunnen genieten van de pracht en de schoonheid van de natuur.

Inmiddels heeft het gezin van Wout de nauwelijks gebruikte fietskar aan ons teruggeven en kunnen wij deze een “tweede leven“ geven, door ze te bestemmen aan een of meerdere kinderen die ze goed kunnen gebruiken;

Psychosenet.be

Wetende dat dit een materie is die ook in Vlaanderen lang stiefmoederlijk behandeld werd, en een problematiek betreft die ook in onze regio sterk aanwezig is, dragen we dit project met Kiwanis Adriaen Brouwer een bijzonder warm hart toe. PsychoseNet.be is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt voor mensen die met een psychose te kampen hebben.

vzw BIJEVA

BiJeVa is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging zonder winstoogmerk. BiJe Va staat voor – Bijzondere JeugdVakanties – Bijstaan ouder(s) – Jeugdhulp – Vrijetijdsaanbod. Dankzij Kiwanis Adriaen Brouwer werd, in de geest van de jarenlange samenwerking, het ondersteunen van hun Sinterklaas en Kerstactie voor minder bedeelde kinderen aldus verzekerd, aangezien de nood hoog was door het wegvallen van de steun van De Warmste Week.

Een aantal projecten uit de voorbije jaren

Pelicano

Deze stichting bestaat 13 jaar, en focust zich op kinderen ‘uit de rauwe armoede’ (over gans België), en dit tot minstens 18 jaar of tot zolang ze studeren. Alle kinderen uit een gezin worden desgevallend Pelicano-kind. Objectief is het breken van de generatiearmoede. Op vandaag ondersteunen ze 1500 kinderen. De begeleiding gebeurt via zorgpartners (school; een leerkracht; een OCMW; …). De zorgpartners stellen de kinderen voor; de sociale commissie van Pelicano maakt de selectie.

Huis van de Sterren

Deze Vzw is gevestigd te Dikkelvenne, Ketsestraat 21. “Ons huis van de sterren, Tjaska Wasi, is er voor mensen die zoeken. Een thuis voor jongvolwassenen die nog niet helemaal klaar zijn om alleen te wonen, voor kinderen en jongeren die even op adem moeten komen, voor dakloze mensen op de vlucht, voor buren, vrienden en passanten, om potten te bakken, dieren te knuffelen, in de aarde te wroeten en samen te zijn “. Initiatiefnemers zijn Peter (arts) en Annemie (kinésiste), die beiden werken in een wijkgezondheidscentrum in Gent. Peter en Annemie ervaarden dat jongeren, van zodra ze 18 worden, kwetsbaar worden, aangezien de ondersteunende zorg wegvalt. Focus ligt op het creëren van een veilige thuis (en dit voor 3 a 4 jongeren). Voorwaarde om er een plek te kunnen krijgen, is dat de desbetreffende jongeren een dag invulling hebben (bv. school…). Het verblijf heeft steeds een tijdelijk karakter (in principe maximaal 2 jaar). Hun werking ontvangt geen subsidies. Financiering creëren ze via de verhuur van 3 eigen co-housing-plaatsen. Kleinschalig initiatief, waar onze middelen 1-op-1 zeker goed gebruikt zullen worden.

VDA (Vlaamse dienst voor Autisme)

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden. Het VDA-ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven en tracht haar missie te realiseren door o.a. sensibilisering. Kiwanis Adriaen Brouwer ondersteunende specifieke sensibilisatie naar Oudenaardse scholen.

Give us a Break

Dit is een organisatie voor vakantieopvang voor kinderen met een beperking, opgericht in 2018 door Kristophe Thijs en Filip Meirhaeghe. Opgericht vanuit de ouders en krijgen geen structurele middelen.  Ze geven een antwoord naar een 20 -tal kinderen, ook kinderen met een beperking die niet zelfredzaam zijn.

Oudenaardse inter-club-werking omtrent de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Samenwerking tussen verschillende Oudenaardse service-clubs met het oog op de ondersteuning bij de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De ‘Katrol’ in partnerschap met het Sociaal Huis Oudenaarde

De Katrol wil via studie– en opvoed­ing­son­der­s­te­un­ing aan huis de onder­wi­jskansen van kinderen (3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar) uit kwets­bare gezin­nen verhogen. De Katrol werkt op 4 ver­schil­lende niveaus waaraan telkens doel­stellin­gen zijn gekoppeld: Op niveau van de kinderen Het ver­sterken van de onder­wi­js­posi­tie van kwets­bare kinderen via onder­s­te­un­ing van schoolse taken, studievaardighe­den, taal en spel stim­uleren en het ver­beteren van de schoolresultaten. Op niveau van de ouders Het ver­hogen van de oud­er­be­trokken­heid, ver­sterken (empow­er­ment) van de oud­ers en ver­beteren van de com­mu­ni­catie met de school. Op niveau van de studenten Via een sterke ervar­ingsmethod­iek wor­den toekom­stige leerkrachten en welz­i­jn­swerk­ers voor­bereid op de diver­siteit in de beroep­sprak­tijk, met bij­zon­dere aan­dacht voor de onder­wi­jskansen van kwets­bare kinderen. Bieden van exper­tise aan hogesc­holen en het aan­dacht vra­gen voor armoede en diver­siteit bin­nen de opleidingen. De method­iek van de Katrol stoelt op jaren­lange ervar­ing en exper­tise van de Katrol in Oos­t­ende.